Usluge:

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

• Prijave namjere koncentracije pri Agenciji za tržišno natjecanje
• Pitanja zabranjenih sporazuma (vertikalni i horizontalnih ugovora)
• Pravna pitanja vezana za zlouporabe tržišnog položaja

TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA

• Opće pravno savjetovanje u području prava društava i trgovačkog prava
• Osnivanje društava i pravna pitanja upravljanja društvom
• Izrada statuta, društvenog ugovora kao i posebnih Sporazuma dioničara ili članova društva
• Trgovački ugovori
• Ugovori o distribuciji
• Ugovori o kupnji i prodaji
• Ugovori o zajedničkom pothvatu (Joint Venture)
• Stečaj, likvidacija, restrukturiranje

RADNO PRAVO

• Opće pravno savjetovanje iz područja radnog prava
• Ugovori o radu
• Otkazi i raskidi ugovora o radu
• ESOP
• Radni sporovi

PRAVO ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

• Registracija žiga, patenata i industrijskog dizajna
• Pretrage žiga, patenata i industrijskog dizajna
• Ugovori o licenci
• Autorska prava

SUDSKI POSTUPCI I ARBITRAŽA

• Trgovački sporovi i arbitraža
• Građanski sporovi
• Radnopravni sporovi
• Naplate dugovanja i ovrhe
• Naknade štete

SPAJANJA I PRIPAJANJA

• Strukturiranje kompleksnih akvizicija, spajanja i pripajanja
• Pravni Due Diligence
• Izrada transakcijske dokumentacije
• Ugovori o kupnji dionica ili udjela
• Sporazumi dioničara ili članova društva
• Javne ponude za preuzimanje
• Istiskivanje manjinskih dioničara
• Privatizacija

NEKRETNINE I GRAĐENJE

• Projekti razvoja nekretnina
• Trgovački centri i poslovne zgrade
• Ugovori o kupnji ili prodaji nekretnina, uknjižbe
• Komercijalni zakup
• Ugovori o građenju
• Pravni Due Diligence
• Savjetovanje za ulaganje u hotele i razvojne turističke projekte

BANKARSTVO & FINANCIJE

• Pravno savjetovanje i izrada dokumenata za bankarsko poslovanje
• Bankarski ugovori, zajmovi i ostali financijski proizvodi
• Sindicirani zajmovi
• Izdavanje obveznica
• ISDA
• Izdavanje pravnih mišljenja za banke
• Pravni due diligence zajmoprimca
• Sekuritizacija

TRŽIŠTA KAPITALA

• Inicijalna javna ponuda dionica
• Uvrštenja vrijednosnih papira na burzu
• Izrada Prospekta
• Investicijski fondovi
• Regulativa u vezi burze
• Zastupanje pred HANFA-om

PRAVO OSIGURANJA

• Ugovori osiguranja
• Proizvodi osiguranja
• Regulativa
• Sporovi iz osiguranja

KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO